top of page
Slide1.JPG

更多渥太華新中年事工信息
網站 www.newmiddleage.ca

 如果您對渥太華新中年事工
有負擔,並有意與我們一起同工,
請告訴我們 同心事奉                                         
電郵  
  newmiddleageottawa@gmail.com

 如果您對我們的異象和目標有共鳴,並想在神的事工上與我們夥伴,        請與我們聯繫, 互相合作
 網站   www.newmiddleage.ca

Please note for our website terms of use & copyright notation:

請注意我們的網站使用條款和版權:

*NMA Website Terms of Use &  Copyright Notation

*我們的網站使用條款和版權

bottom of page